Nadzór inwestorski

Zapisywanie notatekNadzór inwestorski obejmuje wszystkie te działania, które mają związek z kontrolowaniem wykonywanych na placu budowy prac, począwszy od zadań związanych z realizacją projektu, aż po prowadzenia odpowiedniej i zgodnej z przepisami prawa dokumentacji. Inspektorzy reprezentują interesy inwestora, a ich praca polega na dopilnowaniu, aby wykonawca wywiązał się z zobowiązań, które nakładają na niego umowa i przepisy budowlane.

Jakie są zadania inspektora nadzoru budowlanego?

Inspektor nadzoru budowlanego zajmuje się reprezentowaniem inwestora na placu budowy. Jest to człowiek o odpowiednich kwalifikacjach, wiedzy oraz urzędniczym doświadczeniu. Pełni on funkcję kontrolną, a będąc przedstawicielem inwestora, również nadrzędną wobec kierownika budowy.

Nadzór inwestorski obejmuje kontrolę:

  • jakościową przeprowadzanych robót budowlanych, stawianych elementów oraz materiałów wykorzystywanych podczas budowy obiektu. Ponadto inspektor nieustannie monitoruje zgodność przebiegu prac z warunkami pozwolenia na budowę i obowiązującymi przepisami prawa;
  • zgodności prac budowlanych wraz z projektem architektonicznym oraz umową;
  • przebiegu robót wraz z narzuconymi terminami ich wykonania;
  • wszystkich faktur wystawianych przez usługodawców;
  • dziennika budowy, a także uzupełniania wpisów, które są znaczące dla oceny wykonania robót budowlanych.

Bardzo ważnym aspektem pracy inspektora nadzoru budowlanego jest dbałość o to, aby wszelkie prace związane z realizacją projektu były wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, gdyż za wszelkie niezgodności, w pierwszej kolejności będzie odpowiadał inwestor, a nie wykonawca.