Kierowanie robotami elektrycznymi

Mężczyzna w odblaskowej kamizelcePodczas realizacji inwestycji, w której poprowadzona będzie duża ilość przewodów lub wykonane będą skomplikowane instalacje elektryczne, warto ustanowić nadzór elektryczny. Może on być przeprowadzany przez osobę posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie instalacji elektrycznych i wpisaną na listę nadzorców w Izbie Inżynierów Budownictwa.

Jego głównym celem jest czuwanie nad prawidłowością wykonania instalacji elektrycznej oraz montażem urządzeń elektrycznych w budynku. W zakresie obowiązków tego specjalisty leży upewnienie się, że żadne przewody nie stanowią zagrożenia dla życia i zdrowia. Jeśli nadzór elektryczny odbywa się na budowie domu jednorodzinnego, ważne jest również skontrolowanie poprawnego przymocowania kontaktów i podłączenia urządzeń, a także zachowania przepisowej odległości zamontowania gniazd elektrycznych.

Zadania kierownika robót elektrycznych

Kierownik robót elektrycznych odpowiada za zrealizowane prace elektryczne. Do jego obowiązków należy:

  • planowanie oraz nadzór nad wykonywaniem robót elektrycznych zgodnie z wymaganiami kontraktu, dokumentacji projektowej czy też aktualnych przepisów z zakresu BHP;
  • kierowanie robotami związanymi z instalacją elektryczną lub teletechniczna, bądź budową sieci elektroenergetycznej;
  • monitorowanie przebiegu prac, na podstawie przyjętego harmonogramu;
  • przeprowadzanie kontroli i inspekcji na budowie;
  • zaświadczanie zgodności wykonania robót względem dokumentacji projektowej;
  • tworzenie odpowiedniej dokumentacji oraz kontrolowanie działań podległych pracowników;
  • utrzymywanie stałego kontaktu z podwykonawcami, inwestorami oraz projektantami.